Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА CHIO

Раздел I

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД (наричан по-долу Организатор), с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6.
 2. Играта има две механики за участие, с различни изисквания за участие, различни периоди на провеждане и съответно различни награди. Едната от механиките за участие е обвързана с покупка на продукт, предлаган от Организатора, а другата не е обвързана с покупка на продукт. 
 3. Период на Играта: по всяка от двете механики на Играта има различни периоди за участие и същите са както следва:

3.1. Периодът за участие в Играта по механика № 1, участието в която е обвързано с покупка на продукт и се участва за дневни награди (предплатена карта за пазаруване на стойност 100 лв. (сто лева) от платформата Edenred), е от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. или изчерпване количествата на участващите в Играта продукти.

Изчерпването в търговската мрежа на участващите в Играта продукти преди 24.03.2024 г. не влияе на възможността потребител, който е закупил продукт преди изчерпването му, да участва в Играта в посочения период от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г.

3.2. Периодът за участие в Играта по механика № 2, участието в която не е обвързано с покупка на продукт и се участва за седмични награди (смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, black) и за голямата награда ( лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, silver) е от 05.02.2024 до 07.04.2024 г. (9 седмици).

 1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст, с изключение на служителите на „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, служителите на рекламните агенции, взели участие в рекламната кампания на Играта, както и членовете на семействата на всички горепосочени лица (съпрузи, деца и родители)
 2. За участие в Играта е необходимо участниците да си направят регистрация на уебсайта chio.bg, при която регистрация се създава личен профил на участника. Със създадения личен профил участникът може да участва в двете механики на Играта, като за участието си в съответната механика на Играта следва да бъдат изпълнени и останалите условия за участие в съответната механика на Играта. За регистрацията на личен профил е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер на лицето. За регистрацията е необходимо участникът да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват тези правила и техните разпоредби.

Раздел II

Механизъм на Играта

 1. Играта включва две механики за участие: 

Механика №1 за участие в тегления за дневни награди: дневни награди – общо 294 бр. предплатена карта за пазаруване на стойност 100 лв. (сто лева) от платформата Edenred. Общият брой награди е разпределен по равно за всеки ден от периода на Играта по Механика № 1, както следва: по 6 бр. всеки ден.

Механика №2 за участие в теглене за седмични награди и голяма награда: седмични награди – общо 9 бр. смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, black; голяма награда – 1 бр. лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, silver;

7.1. МЕХАНИКА №1 за участие в тегления за дневни награди.

7.1.1.За участие в тегленето за спечелване на дневни награди от Механика № 1 се изисква потребителят да си направи регистрация като създаде свой потребителски профил на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта чрез използване на поле за отметка . Участието в Играта за спечелване на награди от Механика №1 е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

За да участва в Играта за спечелване на награда от Механика №1 потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. Всички промоционални опаковки с продукти, участващи в Играта за спечелване на награди от Механика № 1, са маркирани с промолента, указваща Играта, неразривна част от опаковката. Върху промолентата присъства QR код, който служи за пряк път до уеб страницата, където се провежда Играта. 

Задната страна на промоционалните опаковки съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД:…”. За да участват в тегленията за дневни награди, участниците трябва, след вход в потребителския си профил на сайта www.chio.bg, да регистрират 14 цифрения код обозначен с „ПРОМОКОД:…“. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код участва във всички тегления за дневни награди до спечелване на награда с него или до последното теглене на дневни награди от Играта, което от двете обстоятелства настъпи първо. Всеки код, изтеглен като печеливш за дневна награда, отпада от следващите тегления. С всеки код може да се спечели само една награда.

7.1.2. Продуктите Chio, които участват в промоционалната кампания (Играта по Механика № 1) са следните:


Чио чипс 140г барбекю (10/k)

Чио чипс 140г пиле (10/k)

Чио чипс 140г сол (10/k)

Чио чипс 140г сирене (10/k)

Чио чипс 140г гъби (10/k)

Чио чипс 140г паприка (10/k)

Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)

Чио чипс 60г паприка (12/k)

Чио чипс 60г сол (12/k)

Чио чипс 60г сметана и лук (12/k)в

Чио чипс 200г сол (8/k)

Чио чипс 200г сметана и лук (8/k)

Чио чипс 255г паприка (6/k)

Чио чипс 255г сол (6/k)

Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)

Чио чипс Интенс 120г сладка паприка

Чио чипс Интенс 120г кетчуп

Чио чипс Интенс 120г морска сол

Чио чипс Интенс 120г сметана и билки

Чио чипс Интенс 120г пикантно пиле

Чио чипс Интенс 190г морска сол (8/k)

Чио Чипс Интенс 190г сметана и магданоз (8/k)

Чио чипс от леща 65г паприка (20/k)

Чио чипс от леща 65г сметана и лук (20/k)

Чио Пелети 45г сол (21/k)

Чио Снакс 60г пиле

Чио Снакс 80г сирене (12/к)В промоционалната кампания участват само продукти Chio с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки с продукти е 2,003,742

7.1.3. Получаване на награда от Механика № 1: всички спечелени награди, при изпълнение на посочените по-долу условия, ще бъдат изпратени до адрес на територията на Република България, посочен от съответния участник, спечелил награда. 

За спечелването на наградата на спечелилия участник ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето на наградите.  Участникът, спечелил наградата, следва в срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл да върне отговор на същия с данни за точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, снимка на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда и телефон за контакт.

С изпращането на снимката на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда, потребителят/участникът валидира правото си да получи спечелената награда.

Независимо от горното, при съмнение от страна на Организатора, че получена от участник снимка на печеливша опаковка от продукт е манипулирана, Организаторът има право, но не и задължение, чрез изпращане на имейл до този участник, да поиска от него да предостави лично или с куриер за сметка на Организатора оригиналната печеливша опаковка на продукта на адреса на Организатора, посочен в началото на настоящите официални правила, и едва след получаването й и установяване на идентичност на баркода от опаковката с този на получената снимка Организаторът ще изпрати наградата на спечелилия я участник. При установяване на несъответствие на баркода на получената оригинална опаковка от участника с баркода показан на получената снимка от същия участник, респективно с изтегления печеливш код, регистриран от този участник,  Организаторът дисквалифицира участника. Организаторът има право да дисквалифицира участник и без да провежда гореописаната процедура ако участникът е нарушил по какъвто и да било начин настоящите официални правила на Играта, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Дисквалифицираният участник се уведомява за дисквалифицирането му на посочения от него имейл адрес.

Спечелената награда се получава лично от спечелилия я участник или чрез упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Предаването и приемането на спечелената награда се извършва с куриер до посочения от спечелилия участник адрес на територията на Република България. При получаването на наградата от Механика № 1 участникът следва да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата, предоставена му от куриера. При предаване на наградата куриерът изисква лична карта на получателя за идентификацията му като лице, имащо право да получи наградата и изисква от получателя да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

Организаторът не отговаря ако спечелилият наградата участник е предоставил грешен или непълен електронен адрес или електронен адрес на друго лице или грешен телефонен номер и това попречи да се осъществи връзка с него. „Интерснак България“ не носи отговорност, в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. „Интерснак България“ не носи отговорност при забавяне и неспазване от страна на спечелилия участник на срока за предоставяне на необходимата информация за валидиране на правото му да получи спечелената награда и/или ако не посочи адрес за получаване на наградата на територията на Република България, като в случай на неспазване на срока или неизпълнение на условията за валидиране получаването на наградата или непредоставяне на адрес за доставка на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда.Организаторът не отговаря ако участникът е предоставил грешен или неточен адрес за получаване на наградата и наградата не може да му бъде доставена. Спечелилият участник губи правото си да получи наградата ако не изпълни условията за получаването й и/или ако не се намира на адреса, посочен от него за получаване на наградата при посещението на представител на куриерската фирма за доставка и не се яви в срок от 14 /четиринадесет/ дни в офиса на куриерската фирма да получи наградата си. В случай че спечелилият дневна награда участник загуби правото си да получи спечелена награда, Организаторът има право да извърши ново теглене за съответната награда в някой от оставащите дни за теглене на дневни награди, ако такива дни все още предстоят, при което се тегли нов печеливш и наградата се предоставя на него при условията за получаване на наградата, така както са описани по-горе.

Спечелилите награда участници се обявяват и на уебсайта www.chio.bg като се посочват две имена и дата на изтегляне. С участието си в Играта всеки участник дава съгласието си при спечелване на награда да бъдат обявени двете му имена на уебсайта www.chio.bg.

7.1.4. Наградите по Механика № 1 са облагаеми с окончателен данък по ЗДДФЛ. С приемането на награда от Играта по Механика № 1 получателят й се счита запознат с чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и другите приложими разпоредби на ЗДДФЛ относно данъчното облагане на сумата на придобитите награди от физически лица. Организаторът ще декларира сумите на спечелените награди пред НАП за съответния период като ще заплати дължимия данък за своя сметка от името на спечелилия наградата участник като данъчно задължено лице.

7.2. МЕХАНИКА №2 за участие в теглене за седмична и/или голяма награда. Участието в Играта по Механика № 2 не е обвързано с покупка на продукт.

7.2.1. За участие в тегленето за спечелване на седмични награди и/или голяма награда от Механика № 2 се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта чрез използване на поле за отметка.

За да участва в тегленето за спечелване на седмичните награди и/или голямата награда от Механика № 2 потребителят, който вече се е регистрирал на сайта www.chio.bg и е влезнал в профила си трябва успешно да стартира Play бутона на сайта www.chio.bg, като по този начин участва в Играта по Механика № 2 за спечелването на голямата и/или седмична награда. При всяко успешно стартиране, потребителят бива уведомен, че опитът му е успешен, чрез служебно съобщение на сайта. От профила си на сайта, който всеки участник създава индивидуално и по свое желание, участникът може да  следи  хронологията на успешно стартиране на Play бутона. Всеки участник ( с профил) има право само по 1 път на ден (за 24 часа от 00:00 часа до 23:59 часа на съответния ден от периода за участие в Играта по Механика № 2) да стартира Play бутона на сайта в Играта по механика № 2, като при повторен опит за стартиране на Play бутона в рамките на деня системата няма да му позволи Play бутона на сайта да бъде стартиран повторно. Всяко следващо (след първото) успешно стартиране на Play бутона увеличава шансовете на участника за спечелване на голямата и/или седмичните награди, защото при тегленето на съответната награда всеки участник участва с броя стартирания на Play бутона на уебсайта.

С всяко стартиране на Play бутона участникът участва във всяко от тегленията за седмични награди и за голямата награда, като във всяко теглене участва с броя стартирания на Paly бутона, направени от участника до края на седмицата предхождаща датата на съответното теглене. Един участник може да спечели само една от седмичните награди и/или голямата награда.

7.2.3. Печелившите на седмичните награди ще се теглят всеки вторник в период от девет поредни седмици, като първото теглене е на дата 13.02.2024 г. Подробните характеристики на наградата са описани в точка 8.2.

7.2.4. На 09.04.2024 г. ще бъде изтеглена голямата награда – 1 бр. лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, silver, като подробните характеристики на наградата са описани в точка 8.2. При тегленето на седмичните и голямата награда ще бъдат изтеглени по 3 резервни участници.

7.2.5. За спечелването на съответната награда спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето за съответната награда. В имейла, с който участникът се уведомява за спечелване на седмичната или голяма награда Организаторът изпраща като прикачен файл и формуляр на декларация за получаване на наградата, като участникът спечелил наградата следва в срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл да върне отговор на същия с данни за точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и като прикачен файл към отговора да изпрати декларацията за получаване на наградата с попълнени данни за неговите три имена, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП, БУЛСТАТ на физическо лице, постоянен адрес по лична карта и телефон за контакт (без подпис на декларацията), която декларация ще му бъде предоставена за подпис при получаване на наградата.

7.2.6. Наградите по Механика № 2 са облагаеми с окончателен данък по ЗДДФЛ. С приемането на награда от Играта по Механика № 2 получателят й се счита запознат с чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и другите приложими разпоредби на ЗДДФЛ относно данъчното облагане на сумата на придобитите награди от физически лица. Организаторът ще декларира сумите на спечелените награди пред НАП за съответния период като ще заплати дължимия данък за своя сметка от името на спечелилия наградата участник като данъчно задължено лице. Спечелената награда се получава лично от спечелилия я участник или чрез упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Предаването и приемането на спечелените седмични награди и голяма награда се извършва с куриер до посочения от спечелилия участник адрес на територията на Република България. При получаването на наградата от Механика № 2 участникът следва да подпише декларацията за получаване на наградата, предоставена му от куриера, която е предварително попълнена и изпратена от спечелилия я участник, съгласно условията по-горе. При предаване на наградата куриерът изисква лична карта на получателя за идентификацията му като лице, имащо право да получи наградата и изисква от получателя да подпише декларацията за получаване на наградата. Организаторът не отговаря ако спечелилият наградата участник е предоставил грешен или непълен електронен адрес или електронен адрес на друго лице или грешен телефонен номер и това попречи да се осъществи връзка с него. „Интерснак България“ не носи отговорност, в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. „Интерснак България“ не носи отговорност при забавяне и неспазване от страна на спечелилия участник на срока за предоставяне на необходимата информация за адрес за получаване на наградата на територията на Република България и попълнена декларация за получаване на наградата, като в случай на неспазване на срока или неизпълнение на посочените условия спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът не отговаря ако участникът е предоставил грешен или неточен адрес за получаване на наградата и наградата не може да му бъде доставена. Спечелилият участник губи правото си да получи наградата ако не изпълни условията за получаването й и/или ако не се намира на адреса, посочен от него за получаване на наградата при посещението на представител на куриерската фирма за доставка и не се яви в срок от 14 /четиринадесет/ дни в офиса на куриерската фирма да получи наградата си. 

В случай че спечелилият седмична или голяма награда участник загуби правото си да получи спечелена награда, то тогава наградата се предоставя на съответния изтеглен резервен участник (по поредност на изтегляне) при условията за получаване на наградата, така както са посочени по-горе. 

Спечелилите награда участници се обявяват и на уебсайта www.chio.bg като се посочват две имена и дата на изтегляне. С участието си в Играта всеки участник дава съгласието си при спечелване на награда да бъдат обявени двете му имена на уебсайта www.chio.bg

Раздел III 

 1. Награди

8.1. Награден фонд от Механика № 1 на играта:

- Дневни награди: предплатена карта на стойност 100 лв. (сто лева) от платформата Edenred – общо 294 броя (всеки ден в рамките на 49 дни в периода от 06.02.2024 до 25.03.2024 г. се теглят по 6 броя). Общ брой дневни награди : 294 бр.

Edenred картата представлява предплатена карта за пазаруване, която може да бъде използвана на всички POS терминали, приемащи разплащания с Mastercard, както и за онлайн покупки до размера на заредените средства. Датата на валидност на картата е отпечатана върху предната страна на картата. Картата няма да може да бъде използвана след датата на валидност, посочена на картата. . Картата може да бъде използвана до изчерпване на нейната наличност в срока й на валидност. Преди използване Edenred картата трябва да бъде активирана  в интернет  на (www.myedenred.bg). С нея можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (Edenred картата не може да бъде използвана за теглена на пари в брой, както и в други случаи, посочени в Общите условия на Edenred Mastercard Карта, достъпни на следния адрес: https://www.edenred.bg/web-terms-and-conditions/). Към Edenred картата се прилагат таксите, посочени в Общите условия на Edenred Mastercard Карта, достъпни на следния адрес: https://www.edenred.bg/web-terms-and-conditions/. Плащането с Edenred картата е защитено с ПИН код, който се получава след активация. Пълните условия за използване на Edenred картата са достъпни на следния линк: MyEdenred.8.2 Награден фонд от Механика № 2 на играта:  

- Седмична награда - смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, цвят black – общо 9 бр. (всяка седмица на датите посочени по-горе се тегли по 1 брой).

- Голяма награда – лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, процесор Apple M1, 8GB, 256 GB, цвят silver – общо 1 бр. (тегли се на посочената по-горе дата)

8.3  Всички награди в Играта от Механика № 1 и Механика № 2 се теглят посредством електронен механизъм, на случаен принцип, в долуописания времеви период:

 • За дневни награди – теглене за предплатена картана стойност 100 лв. от Edenred: всеки ден, считано от деня следващ началото на периода за участие до деня следващ края на периода за участие ( от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. включително) като в тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч.  на деня предшестващ тегленето, без тези, които са изтеглени като печеливши;
 • За седмични награди – теглене за смартфон Apple iPhone 15, 128 GB, 5G, black: на 13.02; 20.02; 27.02; 05.03; 12.03; 19.03, 26.03, 02.04, 09.04.2024 г. в специално теглене пред нотариус като в тегленето участват всички стартирания на Play бутона, регистрирани до 23:59 ч.  на последния ден от седмицата, предшестваща тегленето.
 • За голямата награда- теглене за лаптоп Apple MacBook Air 13”, True Tone, 8GB, 256 GB, цвят silver: на 09.04.2024 г. в специално теглене пред нотариус, като в тегленето участват всички стартирания на Play бутона, регистрирани в периода от 05.02.2024 до 07.04.2024 г., включително и такива, с които стартирания вече са били спечелени седмични награди ;

8.4. Никоя от получените награди не може да се заменя с друга награда или с паричната й равностойност.

8.5. Показаните изображения на наградите в промоматериали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават  от изображенията в промоционалните материали и сайта.

Раздел IV 

 1. Защита на личните данни

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за целите на Играта, а именно: за провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници, оповестяване на две имена на участниците на уебсайта на Играта, предоставяне на наградите, удържане и внасяне на дължими данъци по закон и изпълнение на други задължения по закон.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, а в случаите на спечелване на награда и: три имена, ЕГН/ ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП, БУЛСТАТ на физическо лице, постоянен адрес по лична карта, телефон за контакт, и адрес за получаване на наградата(наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Организатора "Интерснак България" ЕООД, ЕИК: BG130577464, с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие от Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта. Съгласието за ползване на личните данни, предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години или за друг период, който може да произтича от законово изискване (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и в периодите на Играта се задължава да уведомява незабавно администратора за всяка промяна в личните си данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд. 

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. 

Раздел V

Други

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bgза целия период на Играта.
 2. Забранени са действия от страна на участници, с които се увеличава възможността за спечелване на награда посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в настоящите Официални правила.
 3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на: http://chio.bg.
 4. Организаторът има неотменимото право да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите официални правила на Играта, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта, като в който и да е от тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 5. Организаторът има неотменимото право да спре или да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите официални правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 6. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на периодите на Играта или по други подобни поводи.
 7. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

За контакти с Организатора на Играта: 0700 18 007