Правила

Правила за участие в играта на CHIO ФУТБОЛНА СЕРИЯ
“За играчи и за фенове“

Официални правила на промоцията: 

 1. Организатор на Играта (Промоцията) е Интерснак България EOOД с ЕИК 130577464, с търговски адрес: София, бул. Ситняково 48, Сердика Център, офис част, ет.6. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правила“). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на  www.chio.bg/football.
  Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила  след оповестяването им на интернет адрес: www.chio.bg/football 
 2. Период на Промоцията: 31.05. - 11.07.2021 г. включително или до изчерпване на количествата на участващите в промоцията продукти. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. 
 3. Продукти, участващи в Промоцията: CHIO ФУТБОЛНА СЕРИЯ - Чио чипс 125г люта паприка (Chio Chips Hot Peperoni 125g) и/или Чио чипс 125г говеждо и горчица (Chio Chips Beef and Mustard 125g) - 125 грама. 
 4. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.chio.bg/football  за периода на Промоцията. 

Право на участие: 

 1. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица навършили 16-годишна възраст с изключение на: служителите на Интерснак България ЕООД,  Силвър Лайнинг Комюникейшънс ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 
 2. За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и. 
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията  по всяко време, обявявайки това незабавно на сайта на промоцията, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. 
 4. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия. 

Механизъм на Промоцията: 

 1. Стъпка 1: За да участва в Играта, лицето, имащо право да участва трябва да се регистрира на уеб страницата на промоцията:  www.chio.bg/football. За да се регистрира (да създаде свой индивидуален профил в www.chio.bg/football), лицето, имащо право да участва трябва да въведе име, фамилия, валиден имейл и телефонен номер, парола за достъп,  както и да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласно с настоящите Официални правила на Промоциятa.  На посочения при регистрацията имейл адрес лицето ще получи писмо      от Организатора за потвърждение на успешна регистрация 

Стъпка 2: Да закупи поне един продукт CHIO ФУТБОЛНА СЕРИЯ -  Чио чипс 125г люта паприка (Chio Chips Hot Peperoni 125g) или Чио чипс 125г говеждо и горчица (Chio Chips Beef and Mustard 125g) - 125 грама.

Стъпка 3: Да регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт CHIO ФУТБОЛНА СЕРИЯ на интернет страницата www.chio.bg/football. При регистрацията е необходимо участникът:

 1. да въведе номера на касовата бележка;
 2. да потвърди чрез чек-бокс, че ще запази касовата бележка;
 3. да отбележи чрез чек-бокс, че не е робот.

Награди:

 • 50 броя комплекти за барбекю;
 • 50 броя мини футболна джага.

Разпределение на наградите 

Разпределението на наградите ще се извърши на произволен принцип и по предварително заложен в електронна система за теглене на награди алгоритъм за разпределянето им, като се тегли измежду всички регистрации на касови бележки за съответния период в Промоцията. 

Тегленето на наградите в Промоцията е както следва:

На 12.07.2021г. се теглят:

 • 50 броя комплекти за барбекю;
 • 50 броя мини футболни джаги.

Печелившите участници ще бъдат обявени на уеб сайта  www.chio.bg/football до 24 часа от момента на изтегляне на наградите. Печелившите участници ще бъдат публикувани в страница Печеливши, като Организаторът си запазва правото да публикува две имена на печелившите (лично и фамилно). Всеки печеливш участник бива уведомен за спечелената награда и чрез официален имейл, изпратен на имейл адреса, с който участникът се е регистрирал. В уведомителния имейл печелившият участникът получава линк към контактна форма, в която трябва да попълни данни за доставка на наградата с посочване на : - пълно име, реален и действащ мобилен номер, пълен и точен адрес за доставка на територията на България (град, квартал, улица, номер на улица и други отличителни знаци за адреса).

 1. Един участник може да спечели само една награда за целия период на Промоцията. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. комплект за барбекю или 1 бр. мини джага от Промоцията, независимо от броя на регистрираните касови бележки.
 2. Идентификатори на всеки участник са регистрирани реален и действащ мобилен номер, както и реален и действащ имейл адрес. Участникът  трябва да въведе валидни, реални, действащи и кореспондиращи мобилен номер и имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер и имейл адрес.
 3. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда с лично съобщение до посочения от тях имейл адрес, съдържащо      –  линк към контактна форма, в която трябва да попълнят данни за доставка на наградата - лични данни (пълно име), реален и действащ мобилен номер, пълен административен адрес на територията на Република България (град, квартал, улица, номер на улица и други отличителни знаци за адреса)     , или адрес на удобен за тях офис на Тип Топ Куриер за доставка на наградата. За да бъде валидиран, печелившият участник трябва да изпрати по имейлa и снимка или сканирано копие на касова бележка(и). От изпратената снимка или сканирано копие на касовата бележка следва да се виждат ясно датата на касовата бележка, сумата и името на закупените Промоционални продукти. Ако на касовата бележка липсва наименованието на закупения продукт, спечелилият участник трябва да предостави и снимка на опаковката/празната опаковка на закупения продукт. Ако печеливш участник не изпрати информация с данни за доставка на наградата в 5-дневен срок от получаването на електронното съобщение, същият губи правото си да получи наградата. Непотвърдените в срок награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка.
 4. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на награда от Промоцията и/или е пропуснал да въведе данни за доставка на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок от получаването на електронното съобщение или не е предоставил валиден, реален и действащ адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
 5. Една касова бележка може да бъде използвана за верификация само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
 6. Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на касова/и бележка/и за закупения продукт CHIO ФУТБОЛНА СЕРИЯ, която/които са изпратили за верификация на посочения имейл. Ако на касовата бележка липсва наименованието на закупения продукт, спечелилият участник трябва да предостави и празната опаковка на закупения продукт. Един участник може да направи максимум 10 регистрации на касова бележка в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 50 регистрации на касова бележка за целия период на Промоцията. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. 
 7. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЛИ  УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОСИГУРИ СЪХРАНЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ. НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА – НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ CHIO ФУТБОЛНА СЕРИЯ  И НЕГОВАТА СТОЙНОСТ! 
 8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” /вместо участниците/ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Промоцията, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение по смисъла на настоящите правила включва действия, целящи нерегламентираното: а) извършване на повече от посочения максимален брой регистрации от едно физическо лице; б) използване на техники и/или технологии, които изменят елемента на личното и индивидуално участие на съответното физическо лице в Промоцията; в) всяко друго действие, което по какъвто и да е начин променя механизма за участие в Промоцията или увеличава шансовете за печалба на конкретен участник в отклонение от описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалифициране на участник е изцяло на Организатора. Организаторът не дължи обяснение относно начините за квалифициране на дадено действие като опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Промоцията. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите участници, както и при доставка на наградите. 

Раздаване на наградите: 

 1. Наградите ще бъдат доставени с куриер на фирма Тип Топ Куриер до всеки печеливш участник в срок от 45 работни дни след подаването на данни за доставка на наградата. В деня на доставката печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане от съответния куриерски клон с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 3 работни дни . След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка. 
 2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.  
 3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение се приемат и копия на печеливши касови бележки, но само при представяне на оригинал от документа за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения административен адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото се задължи писмено, че ще предаде наградата на печелившия. 

Обработване на лични данни: 

 1. Всички лични данни, предоставени доброволно от участниците за целите на Промоцията, ще бъдат обработвани и защитени съгласно действащата в Република България нормативна уредба по отношение на защитата на личните данни и съобразно целите, за които са били доброволно предоставени. 
 2. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефонен номер и адреси) ще бъдат обработвани (събирани и администрирани) от „Интерснак България” ЕООД и неговите подизпълнители само за цели, свързани с тази Промоция, организирана от Интерснак България ЕООД, както и за разпространение на спечелените награди.     

Отговорност: 

 1. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на непечеливши участници след изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи. 
 2. Организаторът не носи отговорност за регистрации за участие, които са се забавили /заявени са след срока на Промоцията/, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната промоция и/или доставката на наградите. 
 4. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай –  при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 
 6. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook. 
 7. „Интерснак България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други не може да активира промоцията на 31.05.2021 г. и/или да я прекрати на 11.07.2021 г.