ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА „Всеки 3-ти печели“

 

Общи разпоредби

 

1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6

2. Период на Играта: от 15.09.2018 до 31.01.2019

3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти Чио Чипс, с промоционална лента указваща промоцията.

5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

 

Раздел II

 

Механизъм на Играта

 

6. МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията, и може да спечели: талон за Чио Стиклети 35г, талон за Чио пуканки 80 г или ваучер за покупка на стойност от 2,5,10 или 20 лева. Продуктите, участващи в промоцията са: Всички продукти Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията.

 

Общият брой на всички промоционални опаковки Чио чипс, участващи в промоционалната игра е 2 049 999. Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени общо 324 559 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио Стиклети 35г , 324 559 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г. и  34 215 броя ваучери за покупки на стойност от 2,5,10, или 20 лева. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.  Общият брой на печелившите опаковки Чио чипс е 683 333 броя от общо 2 049 999 броя опаковки, участващи в промоционалната игра. Следователно, една трета от участващите в промоцията опаковки Чио чипс са печеливши и всеки трети има реалния шанс да спечели някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки.

 

Всички  талони, намиращи се в опаковките Чио чипс, комуникиращи промоцията, са печеливши. За да може да получи своите Чио Стиклети 35г  или Чио пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините - наградни центрове в цялата страна. Пълният списък на магазините- наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://chio.bg за целия период на Играта. Един спечелен талон дава право на 1 брой безплатни Чио Стиклети 35г  или респективно 1 брой Чио пуканки от 80 г ( в зависимост от вида / дизайна на спечеления талон ). Не се допуска замяна на спечелените  талони или на получените в тяхна замяна награди Чио Стиклети 35г  или Чио пуканки 80 г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

 

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията, е поставен в защитена опаковка. Единичните номинални стойности на ваучерите са 2, 5, 10 или 20 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълния списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/

Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

 

Раздел III

 

Награди

 

7. Награден фонд:

-  Чио Стиклети 35г – 324 559 броя 

- Чио пуканки 80 г – 324 559 броя  

- 34 215 ваучера за покупки на обща стойност 70 300 лв.

15 ваучера за покупки на стойност  20 лв. всеки

50 ваучера за покупки на стойност 10 лв. всеки

400 ваучера за покупки на стойност  5 лв. всеки

33750 ваучера за покупки на стойност  2 лв. всеки 

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията. 

 

 

Раздел IV

 

Защитата на личните данни

 

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Промоутъра, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие, чрез Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи събиране на лични данни с цел проверяване правото на Участника да участва в Конкурса. Съгласието за ползване на личните данни, в случай че бъдат такива са предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на Личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Промоутъра. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации.

 

Раздел V

 

Други

 

8. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg . за целия период на промоцията.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на:  http://chio.bg

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
11. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
12. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки в над 8 000 обекта из цялата страна. Пълен списък с обектите можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/

Ваучерите за покупка са ценни книжа, които се използват като разплащателно средство, посредством което техните ползватели могат да получат стоки и услуги срещу тяхната номинална стойност, само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Единичните номинални стойности на талоните са 2, 5, 10 и 20 лева. Срещу ваучерите не се получава ресто. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

При евентуално възникване на проблем с ползването на ваучерите в конкретен обект от посочената по-горе мрежа от обекти, моля, свържете се с Идънред България на следния телефон 02/ 974 02 20. При възникване на проблем с ползването на талоните в магазините – наградните центрове посочени по-горе моля свържете се с организатора ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел. 02/ 948 69 69.
13. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

 

За контакти с организатора на Играта: 02/ 948 69 69