ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА „Всеки 2ри печели с CHIO“

 

Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6

2.  Период на Играта: от 15.04.2019 г. до 31.07.2019 г.

3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти Чио Чипс и Чио Снакс с промоционална лента, както и Чио печива с промоционален стикер, указващи промоцията.

5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

 

Раздел II

Механизъм на Играта

6. МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи който и да е от следните пакети:

6.1 ЧИО ЧИПС с промоционална лента: Чио класически чипс (65 г, 140 г и 255 г), Чио къдрав чипс /INTENSE/ (65 г и 135 г)

6.2 ЧИО СНАКС с промоционална лента: Чио снакс 60 г и 80 г.

6.3 ЧИО ПЕЧИВА с промоционален стикер: Чио солети в блистер от 80 г, Чио Макси Микс от 100 г и 225 г.

Участникът, закупил една от промоционалните опаковките на Чио чипс или Чио снакс, може да спечели една от следните награди, изписани на талона, вложен в опаковката: Чио Стиклети 35 г, Чио пуканки 80 г или за Чио снакс 80 г .

Участникът, закупил една от промоционалните опаковките на Чио печива, може да спечели една от следните награди, изписани върху печелившите етикети на гърба на опаковката: Чио Стиклети 35 г, Чио пуканки 80 г или Чио снакс 80 г.

Общият брой на всички промоционални опаковки Чио чипс, Чио снакс и Чио печива, участващи в промоционалната игра е 2 974 980. Из всички тези опаковки с промоционална лента (върху опаковките на чипс и снакс) и промоционален стикер (върху фолиото на печивата) поединично и на случаен принцип са разпределени общо 325 128 промоционални талона/печеливши етикета, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио снакс 80 г., 617 930 промоционални талона/ печеливши етикета, указващи, че потребителят печели опаковка Чио Стиклети 35 г. и 544 432 промоционални талона/печеливши етикета, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г . Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.  Общият брой на печелившите опаковки Чио чипс, Чио снакс и Чио печива е 1 487 490  броя от общо 2 974 980 броя опаковки, участващи в промоционалната игра. Следователно, една втора от участващите в промоцията опаковки Чио чипс, Чио снакс и Чио печива са печеливши и всеки втори има реалния шанс да спечели някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки.

Всички  талони, намиращи се в опаковките Чио чипс и Чио снакс, както и всички етикети с изписана награда на гърба на етикета на опаковките при печивата, комуникиращи промоцията, са печеливши. За да може да получи своите Чио Стиклети 35г, Чио пуканки 80г и Чио Снакс 80г, участникът трябва да запази печелившия талон (при чипса и снакса) и респективно печелившия етикет (при печивата) и да го предаде в един от магазините - наградни центрове в цялата страна в периода, посочен в т. 2 от настоящите правила. Пълният списък на магазините - наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://www.chio.bg за целия период на Играта. Един спечелен талон/печеливш етикет дава право на 1 брой безплатни Чио Стиклети 35г, на 1 брой безплатни Чио Снакс 80г и респективно на 1 брой Чио пуканки от 80 г. Не се допуска замяна на спечелените талони/етикети или на получените в тяхна замяна награди Чио Стиклети 35г, Чио снакс 80г  или Чио пуканки 80 г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

 

Раздел III

Награди

7. Награден фонд: 

-  Чио Стиклети 35г – 617 930 броя 

- Чио пуканки 80 г – 544 432 броя  

- Чио снакс 80 г – 325 128 броя

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс, Чио снакс и Чио печива с промоционална лента/етикет, комуникиращи промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се под формата на талон в част от опаковките или изписани върху печелившите етикети на гърба на част от опаковките с продукти, участващи в промоцията. 

 

Раздел IV ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

 

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Промоутъра, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани в последствие, чрез Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данниадминистратор, с цел проверяване правото на Участника да участва в Конкурсав случай че се наложи събиране на лични данни с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта и с цел избиране на печелившите участници. Съгласието за ползване на личните данни, в случай че такива са предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно Организатора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на Личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Промоутъра. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд.

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации.

 

Раздел V

Други

8. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк: http://www.chio.bg за целия период на промоцията.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: http://www.chio.bg

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

11. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

12. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

 

За контакти с организатора на Играта: 02/ 948 69 69